Download File & làm theo các hướng dẫn bên dưới 

Nếu làm không được khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn chi tiết.

 

Nếu làm không được khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Chăm Sóc Khách

Hàng để được hướng dẫn chi tiết.